Одрекување од одговорност

Резултатите опишани на оваа интернет страница се засноваат на собрани податоци за ефикасноста на третманот на краток и среден рок по неговото завршување. Поединечните резултати може да се разликуваат едни од други и за истите не се гарантира.